Een bestuur met meerdere scholen onder haar beheer heeft een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. De drie openbare scholen voor primair onderwijs van Terschelling hebben naast een medezeggenschapsraad samen een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. Deze raad heeft of instemmingsrecht of adviesrecht voor zaken die van gemeenschappelijk belang voor de drie scholen zijn.

Van elke school is één lid namens de ouders en één lid names het team in de GMR vertegenwoordigd. De GMR vergaderingen zijn openbaar. Mocht u hierbij aanwezig willen zijn, dan kunt u contact opnemen met één van de GMR leden.

De personeelsgeleding wordt voor OBS ’t Jok vertegenwoordigd door:

  • Clarinde Boersma.

De oudergeleding wordt voor OBS ’t Jok vertegenwoordigd door:

  • Marianne Schot-Bos