Overal waar gewerkt wordt, zijn wel eens misverstanden en worden af en toe fouten gemaakt. Dat is op onze school niet anders. U bent altijd welkom om dergelijke punten met ons te bespreken. Samen streven we naar een goede oplossing. Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school kunnen in  onderling overleg tussen ouders, leerlingen, personeel en schoolleiding op een juiste wijze worden afgehandeld.

Met de MR zijn we overeengekomen dat we voor klachten over de dagelijkse gang van zaken de volgende procedure hanteren: In eerste instantie gaat de klager het gesprek aan met het betrokken personeelslid. Indien hier geen bevredigende oplossing uit komt, kan het probleem worden voorgelegd aan de locatiedirecteur. Mocht ook dit niet tot een bevredigende oplossing leiden, dan kan contact worden opgenomen met de directeur-bestuurder. Indien dat echter gelet op de aard van de klacht niet mogelijk is, of indien de afhandeling niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden, kan men een beroep doen op de door de school vastgestelde klachtenregeling. Deze is in te zien via onderstaande link.

Klachtenregeling

Onderwijsconsulente

Zit een leerling thuis of loopt een leerling met extra ondersteuningsbehoefte vast op school en lukt het de ouders, school en het samenwerkingsverband niet om hiervoor een oplossing te vinden, dan zijn wij er om te helpen!
Samen met de ouders en de leerling, de school, het samenwerkingsverband en eventueel betrokken hulpverleners kijken wij wat het beste bij de leerling past. Onze consulenten maken hierbij gebruik van hun uitgebreide netwerk in de regio, kennis van de wet- en regelgeving, ervaring met het organiseren van maatwerk én het vinden creatieve oplossingen.
Vanaf 5 augustus 2019 hebben wij een nieuw kantooradres:

Bezoekadres Dr. Kuyperstraat 14, 2514 BB Den Haag
Postadres Postbus 19521, 2500 CM Den Haag
070 312 28 87 • info@onderwijsconsulenten.nl
www.onderwijsconsulenten.nl