Onze ouderraad bestaat momenteel uit 5 leden. Zij organiseren voor de kinderen veel leuke activiteiten en ondersteunen daarmee het werk van het team. Ze praten en denken mee over hoofdpunten van het beleid voor wat betreft ouderactiviteiten, ze ondersteunen de leerkrachten bij activiteiten en maken initiatieven, wensen en verlangens voor wat betreft de activiteiten die de ouderraad organiseert bespreekbaar op school.

Ieder ouderraadslid is in principe minimaal 2 jaar lid van de OR. Daarna is hij/zij herkiesbaar, met een verlenging van 2 jaar na een interne verkiezing. Alle ouders kunnen zich beschikbaar stellen voor onze OR en daarmee meehelpen bij activiteiten door het jaar heen. Ouders kunnen zich opgeven bij de voorzitter van de OR.

In de OR hebben zitting:

  •  Sanne de Bruin, penningmeester;
  •  Floor Lems
  •  Liesbeth Haakman
  •  Anka Stoppels

Enkele activiteiten die door het jaar heen georganiseerd worden;

  • ‘Op ‘e riid’;
  • Sinterklaasfeest;
  • Kerstfeest;
  • Paasontbijt;
  • Dauwtrappen;
  • Slotfeest.