Verlof algemeen

In een aantal gevallen kunnen kinderen worden vrijgesteld van de leerplicht. Dit noemen we verlof. Kinderen hoeven voor een dag of voor een beperkt aantal dagen dan niet naar school.

Het is de verantwoordelijkheid van de ouders om terughoudend te zijn bij het aanvragen van verlof. Vraag niet meer verlof aan dan echt noodzakelijk. In het algemeen is het niet in het belang van uw kind school te moeten missen. U wordt nadrukkelijk verzocht uw vakanties en uitstapjes te plannen op dagen dat uw kinderen vrij zijn. Gelieve daarbij rekening te houden met de geplande toetsweken en eindtoets. Tevens verzoeken we u om bezoekjes aan arts en tandarts zoveel mogelijk buiten de schooltijden te laten plaatsvinden.

Alleen als er sprake is van een hieronder genoemde gegronde reden is het toegestaan dat de locatiedirecteur de leerling extra vrije dagen verleent. Indien er meer verlof dan de wettelijke uren aangevraagd wordt, mag de locatiedirecteur geen verlof verlenen en kunt u het verzoek ter beoordeling voorleggen aan de ambtenaar leerplicht van de gemeente.

De leerplichtambtenaar is:

Mevr. J. van der Veen
E-mailadres: j.vanderveen@harlingen.nl
Tel: 140517  (vragen naar mevr. J. van der Veen)

Vrijstelling geregeld schoolbezoek van rechtswege

Er zijn omstandigheden waarin de ouders vrijgesteld zijn van de plicht hun kind naar school te sturen. (LPW art. 11 tot 13), de leerling heeft dan automatisch verlof:

 • als de school of onderwijsinstelling gesloten of het onderwijs geschorst is (bijvoorbeeld bij ontruiming van de school);
 • als het bezoeken van de school of de onderwijsinstelling verboden is (heeft betrekking op individuele leerlingen);
 • als de leerling bij wijze van tuchtmaatregel geschorst is;
 • als de leerling ziek is. Ouders zijn verplicht een ziektemelding te doen bij de school;
 • als er plichten zijn die voortvloeien uit godsdienst of levensovertuiging. Als richtlijn geldt dat hiervoor één dag per verplichting vrij wordt gegeven. Ouders dienen uiterlijk 2 dagen tevoren het bevoegd gezag (de locatiedirecteur) op de hoogte te stellen.

Vrijstelling geregeld schoolbezoek na vooraf verkregen toestemming

Er zijn omstandigheden waarbij vooraf toestemming wordt verleend voor verlof.

Op vakantie onder schooltijd

Voor vakantie onder schooltijd kan alleen een uitzondering op de hoofdregel gemaakt worden als de leerling tijdens de schoolvakanties niet op vakantie kan gaan door de specifieke aard van het beroep van (één van) de ouders (LPW art. 11 onder f en art. 13a). In dat geval mag het bevoegd gezag (de locatiedirecteur) de leerling eenmaal per schooljaar maximaal 10 dagen vrij geven. De verlofperiode mag niet in de eerste 2 weken van het schooljaar vallen. Het komt voor dat een leerling of gezinslid tijdens de vakantie ziek wordt, waardoor de leerling pas later op school kan terugkomen. De ouders dienen een doktersverklaring uit het vakantieland mee te nemen waaruit de duur, de aard en de ernst van de ziekte blijkt en deze te overhandigen aan het bevoegd gezag (de locatiedirecteur) van de school.

Verlof in geval van ‘andere gewichtige omstandigheden’

Onder ‘andere gewichtige omstandigheden’ verstaat de Leerplichtwet omstandigheden die buiten de wil van de leerling en/of de ouders zijn gelegen. Op rond van deze omstandigheden kan aan een leerling verlof worden verleend. Het bevoegd gezag (de locatiedirecteur) mag maximaal 10 schooldagen per schooljaar verlof geven.

Verlof voor meer dan 10 dagen

De aanvraag voor een verlof in geval van ‘andere gewichtige omstandigheden’ van meer dan 10 dagen dient rechtstreeks bij de gemeente/leerplicht te worden ingediend. De leerplichtambtenaar hoort het bevoegd gezag (de locatiedirecteur) van de school en de ouders over de aanvraag. Vervolgens neemt de leerplichtambtenaar een beslissing en deelt deze door middel van een beschikking schriftelijk mee aan de aanvrager. De directie van de school krijgt een afschrift. In de beschikking wordt aangegeven dat en hoe bezwaar te maken is tegen de beslissing.

Procedure voor verlofaanvragen

Verlofaanvraag in verband met vakantie (specifieke aard van het beroep van één van de ouders)art 11 lid f

Ouders dienen 8 weken van tevoren, schriftelijk een aanvraag in bij het bevoegd gezag (de locatiedirecteur) van de school. Een verklaring werkgever/zelfstandige dient te worden bijgevoegd.

Het bevoegd gezag (de locatiedirecteur) neemt de aanvraag in behandeling. Indien nodig hoort het bevoegd gezag (de locatiedirecteur) de ouders om de aanvraag te verduidelijken.

NB: Het tonen van een werkgeversverklaring is op zichzelf NIET voldoende om het vakantieverlof toe te staan! Uit de werkgeversverklaring moet de specifieke aard van het beroep blijken.

Beoordelingscriteria:

 • De specifieke aard van het beroep moet worden aangetoond. Hierbij moet gedacht worden aan sommige beroepen in de horeca en aanverwante bedrijven en aan het boerenbedrijf. Er moet vanuit worden gegaan dat de ouder het merendeel van het inkomen in de schoolvakanties kan verdienen; aan te tonen door bijv. een accountantsverklaring. (aan de leerplichtambtenaar kan advies gevraagd worden). Let op: De werkomstandigheden ( uitval, onderbezetting, werkplanning), de inkleuring van de personele bezetting, de bedrijfsomstandigheden en de gezinsomstandigheden vallen NIETonder het begrip ‘specifieke aard van het beroep’.
 • Slechts eenmaal per schooljaar.
 • Maximaal 10 schooldagen.
 • Niet in de eerste 2 weken van het schooljaar

 

Het bevoegd gezag neemt een schriftelijk besluit. Ouders hebben de mogelijkheid om binnen 6 weken bezwaar in te dienen bij de locatiedirecteur.

NB: De Minister van OCW wil, met verdergaande maatregelen, ongeoorloofd schoolverzuim tegengaan. Zo is in 2011 ten behoeve van het vervolgingsbeleid een ‘Handleiding strafrechtelijke aanpak schoolverzuim’ geformuleerd. De minister van OCW kan krachtens artikel 27 van de wet een hoofd van de school dat in strijd handelt met de wet per overtreding een boete opleggen van maximaal € 1.000.

Verlofaanvraag in verband met andere gewichtige omstandigheden art. 11 lid g

Ouders dienen 8 weken van tevoren, schriftelijk een aanvraag in bij het bevoegd gezag (de locatiedirecteur) van de school.
NB: Bij een aanvraag van meer dan 10 dagen stuurt het bevoegd gezag (de locatiedirecteur) de aanvraag door naar de leerplichtambtenaar.

Het bevoegd gezag (de locatiedirecteur) neemt de aanvraag in behandeling. Indien nodig hoort het bevoegd gezag (de locatiedirecteur) de ouders om de aanvraag te verduidelijken.

Beoordelingscriteria:Uitgangspunt is dat deze externe omstandigheden buiten de wil van de ouders en /of het kind plaatsvinden.

Omstandigheden die in aanmerking komen voor extra verlof:

 • verhuizing: maximaal 1 dag;
 • huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad binnen de
  woonplaats: in Nederland maximaal 2 schooldagen indien er ver gereisd moet
  worden, anders maximaal 1 dag, in het buitenland maximaal 5 schooldagen;
 • 12,5-, 25-, 40-, 50- of 60-jarig huwelijksjubileum van (groot)ouders: maximaal 1 dag;
 • 25-, 40- of 50- jarig ambtsjubileum van (groot)ouders: maximaal 1 dag;
 • ernstige ziekte van bloed- en aanverwanten t/m de vierde graad: maximaal 10 dagen;
 • overlijden van bloed- en aanverwanten in de eerste graad; maximaal 5 dagen;
 • overlijden van bloed- en aanverwanten in de tweede graad; maximaal 2 dagen;
 • overlijden van bloed- en aanverwanten in de derde en vierde graad; maximaal 1 dag;
 • overlijden van bloed- en aanverwanten in de 1e t/m de 4e graad in het buitenland;
  maximaal 5 schooldagen;
 • naar het oordeel van het bevoegd gezag (de locatiedirecteur) belangrijke redenen
  met uitzondering van vakantieverlof en deelname aan sportieve of culturele
  evenementen buiten schoolverband;
 • vanwege de eilander situatie
  – wegens de eilandsituatie kan maximaal 8 dagdelen per schooljaar verlof verleend worden.
  – een aanvraag vanwege de eilander situatie mag aaneengesloten maximaal 4
  dagdelen bedragen.
  – een aanvraag vanwege de eilander situatie kan niet gekoppeld worden aan één
  van de overige buitengewone omstandigheden.
  – meerdere aanvragen kunnen nooit aaneensluitend in 1 week of aaneensluitend
  aan 1 weekend/vakantie vallen.

 

Het bevoegd gezag (de locatiedirecteur) neemt een schriftelijk besluit. Aan de leerplichtambtenaar kan advies worden gevraagd.

Ouders hebben de mogelijkheid om binnen 6 weken bezwaar in te dienen bij het bevoegd gezag (de locatiedirecteur).

Aanduiding familie eerste t/m vierde graad

Eerste graad       –           ouder(s)/verzorger(s)

Tweede graad    –           broer(s), zus(sen) en grootouder(s)

Derde graad       –           oom(s), tante(s) en overgrootouder(s)

Vierde graad      –           ne(ef)(ven)/nicht(en), (kinderen van de broers of zussen van de ouder), oudtante(s) en oudoom(s).

Formulieren
De formulieren voor het aanvragen van verlof vindt u onder het kopje ‘ouders’.